Тема 6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в управлінні господарською діяльністю

Тема 6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в управлінні господарською діяльністю


Практичне заняття 8

Робота в аудиторії

1.Види економічного аналізу.

2.Спеціальні методи в економічному аналізі:

2.1. Маржинальний аналіз.

2.2.Метод складних процентів.

3.Вирішення задач за допомогою маржинального аналізу.

4.Розв’язання задач з використанням методу складних відсотків.

Контрольні питання

Класифікація видів економічного аналізу.

Принципи, задачі і перспективи розвитку ФВА.

Визначення поняття “маржинальний прибуток”, умови проведення маржинального аналізу. Які можливості маржинального аналізу Ви знаєте?

Складові рівня загальної суми витрат і їхня характеристика.

Визначення постійних витрат алгебраїчним і графічним способами.

Знаходження точки беззбитковості аналітичним і графічним методом.

Визначення об’єму реалізації продукції, що дає однаковий прибуток по різних варіантах управлінських рішень.

Напрямки застосування методу складних відсотків.

Визначення майбутньої і теперішньої вартості грошей.


Методичні поради до розв’язання задач


Задача 39. Ціна виробу на ринку - 4,6 грн / од., прямі витрати на виріб-2,36 грн., річна сума постійних витрат - 652 тис.грн. За якого обсягу виробництва підприємство не матиме збитків?

Для беззбиткової діяльності підприємство має працювати так, щоб виручка від реалізації (Р) досягла як мінімум суми витрат (С), тобто: Р = С.

Р = д · р,

С = П + Зод,

р д = П + Зо д,

П = р д – З о д,

д= П / (р-Зо).

Таким чином: 65200: (4,6 - 2,36) = 291,1 тис.грн.

Умовні позначення:

Зо - змінні витрати на одиницю продукції,

д – кількість виробів,

П- сума постійних витрат,

Р - ціна одиниці продукції.


Задача 40. Інвестор, бажаючи одержати через три роки суму 13310 грн., вирішив укласти гроші в банк під 45% річних. Якою повинна бути сума початкового капіталу?

Розв’язуємо задачу методом складних відсотків

S= P (1+r)п,

P = S : (1 + r)п = 13310: (1 + 0,45)3 = 13310 : 3,048625 = 4365,9 грн,

де S – результат інвестування, грн.;

P – сума початкових інвестицій, грн.;

r – відсоткова ставка;

п – час періоду інвестування, років.


Задача 41. Підприємство вирішує питання щодо інвестування 18000 грн. у проект, реалізація якого передбачає одержання за рік таких сум прибутку: за перший рік - 10000 грн., за другий рік – 8000 грн., за третій – 8000грн. Середні ставки на ринку капіталу складають 30%. Чи варто вкладати кошти в цей проект?


Таблиця 30

Роки

Отримана сума прибутку, грн.

1

10000

2

8000

3

8000

разом

26000

Визначимо поточну вартість проекту при r = 30%

Рік

1

2

3

(1+r)п

1:1,3=0,769

1 : (1,3) 2 =0,5917

1 : (1,3)3 =0,455

Розрахуємо поточну вартість прибутків (тис.грн.)

Грошові надходження

До дисконтування

Поточна вартість проекту

0 - 18

1,0

(18)

1 - 10

0,769

7,69

2 - 8

0,5917

4,7336

3 - 8

0,455

3,64


Чиста поточна вартість (ЧПВ або NVP) складе :

16,064 - 18,0 = - 1,936(тис.грн.).

Проект невигідний, тому що NVP < 0.


^ Задачі для самостійної роботи


Задача 42. Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці виробу-100грн. Обсяг реалізації продукції за рік планується збільшити на 20%. Собівартість одиниці продукції ─ 85грн., у тому числі постійні витрати – 38 грн., змінні – 47грн. Визначити додатковий прибуток від реалізації, що буде одержаний підприємством. (Відповідь-593,6 тис.грн).


Задача 43. Виробнича потужність підприємства розрахована на 1000виробів на місяць, ціна одного виробу – 20 грн. Вся продукція реалізується.

Постійні витрати складають 4 тис.грн, змінні витрати на один виріб –12 грн. Визначити суму маржинального доходу і суму прибутку підприємства.

Визначити графічним способом точку беззбиткового об’єму продажу і кількість продукції, коли підприємство почне одержувати прибуток.

(Відповідь: прибуток – 4 тис. грн., маржинальний доход – 8 тис.грн., кількість –500 од.)


Задача 44. За рахунок упровадження нових технологій ціна продукції зменшилась з 20 до 19 грн/од., питомі змінні витрати зменшились з 12 до 10грн / од., сума постійних витрат зменшилась з 4,0 до 3,6 тис.грн. Визначити точку беззбиткового обсягу продажу. (Відповідь – 400од.).


Задача 45. Проаналізуйте залежність загальної суми витрат і собівартості одиниці продукції залежно від об’єму виробництва на основі наведених даних. Покажіть результати графічно. Зробіть висновки.

Таблиця 31

Обсяг виробни-цтва, т

Собівартість випуску, млн.грн.

Собівартість одиниці продукції, тис. грн.

Постійні витрати

Змінні витрати

Всього

Постійні витрати

Змінні витрати

Всього

500

10

40

50


1000

10

80

90


1500

10

120

130


2000

10

160

170Задача 46. Постійні витрати складають 30% собівартості продукції. Підприємство планує одержати 200 тис. грн. прибутку. Абсолютна величина собівартості – 1500 тис. грн. Визначити об’єм випуску, при якому підприємство може розраховувати на одержання планового прибутку.


Задача 47. Визначити за точки беззбитковості продажу за бізнес-планом і фактичну зону беззбитковості продажу. Визначити вплив факторів на зміну беззбитковості продажу способом ланцюгових підстановок. Дані до задачі наведені в табл.32.

Таблиця 32

Показники

За планом

Фактично

Собівартість одного виробу, тис. грн.

20

19

Сума постійних витрат, тис. грн.

8000

7500

Ціна реалізації, тис. грн.

25000

30000

Питомі змінні витрати

12000

15300

Обсяг виробництва, тис. один.

1000

1200

Задача 48. Ціна виробу 50 грн., змінні витрати на одиницю продукції 20 грн. Можливий об’єм продажу – 50000 одиниць. Визначити практичний рівень постійних витрат. Зробити висновки.


Задача 49. Визначити обсяг виробництва і продажу, щоб не одержати збитків, якщо додаткові капіталовкладення не залучаються.

Ціна реалізації продукції – 100 грн./ од.

Змінні витрати – 70 грн. /од.

Загальна сума постійних витрат – 25 тис. грн.

Потужність підприємства розрахована на 5 тис. одиниць у зміну.

Результати вирішення завдання представити графіком. Зробити висновки.

Задача 50. Підприємство планує в 2004 році.

збільшити ціну реалізації одного виробу на 5%, тобто до 10 грн./од.,

зменшити обсяг реалізації (за рахунок збільшення ціни) на 10%, тобто до 50 тис. од.

Проаналізувати ситуацію.


Задача 51. Підприємство розглядає можливість інвестування капіталу в проект, що за 4 роки генерує такі грошові потоки (в тис.грн.): 1-й рік – 200, 2-й рік –220, 3-й рік – 260, 4-й рік – 400. Орієнтуючись на середньо ринкову ставку доходності, підприємство хоче мати щорічно 40% на вкладений капітал. Сума початкової інвестиції – 450 тис.грн. Треба вирішити питання про вкладання грошей у такий проект.

Пояснення. Для вирішення такого типу задач буде застосовуватися дисконтування (засіб приведення майбутніх грошових доходів чи видатків з сумою вкладеного капіталу в оцінці на момент вкладення).

Умовні позначення:

PV – теперішня вартість капіталу (доходу);

FV – майбутня вартість капіталу (доходу);

k – незмінна норма дохідності грошей;

д т - дисконтуючий множник;

t - кількість років (місяців);

І –початкова сума інвестиції.

PV = FV · дт ,

д т = 1 / (1+ k) t.

Визначаємо послідовно теперішню вартість капіталу (доходу) для вказаного проміжку часу, потім визначаємо суму дисконтованого грошового потоку за весь період і визначаємо NVP – чисту теперішню вартість проекту.

NVP = PV – І.

Якщо результат позитивний, то проект прийнятний, якщо ні – проект не ефективний.


Тема 7. Комплексна система оцінки економічного аналізу

Практичне завдання 9


Етапи проведення системного аналізу.

Загальна схема взаємозв`язків основних груп економічних показників.

Комплексний економічний аналіз як система пошуків резервів підвищення ефективності виробництва.

Різні способи пошуку резервів та способи усунення повторного підрахунку резервів.


Контрольні запитання

Економічна суть резервів.

Класифікація резервів.

Які принципи організації пошуку резервів Ви знаєте?

Які способи підрахунку резервів Ви знаєте?

Наведіть приклади прямого розрахунку резервів.

Наведіть приклад підрахунку резервів інтенсивного характеру.


Методичні рекомендації щодо вирішення задач за темою 7

Задача 52. Для одержання одиниці продукції фактично витрачено 22кг сировини при нормі 20кг/од. Фактичний обсяг продукції 400тис.од. Визначити резерви підприємства по випуску продукції.

Розв’язання

1варіант. Перевитрати на одиницю продукції = 22 – 20 = 2 (кг/од),

на весь обсяг: 2 · 400000 = 800 (тис.грн),

невикористані резерви підприємства = 800000 : 20 = 40000од.

2варіант. Ресурсовіддача за планом складає 1000 :20 = 50од.

Визначимо невикористані резерви підприємства (Рн):

Рн = кількість перевитраченої сировини · ресурсовіддача = 800 · 50 =40000од.


Задача 53. Випуск продукції за планом 4100 тис.грн, фактично – 3920 тис.грн. Чисельність робітників відповідно 405 і 400 чол. Визначити резерви зростання обсягу продукції за рахунок зміни чисельності робітників і продуктивності праці.

Розв’язання:

1варіант

Р ↑ ВП = (Чпл –Ч ф) · ПТф = 5 ·9,8 = 49,0 (тис.грн.),

Р ↑ ВП = (ПТпл – ПТ ф) ·Чф = (10,12 - 9,8) ·· 405 = 129,6 (тис.грн.).

Разом 178,6 тис.грн.

2варіант

За способом ланцюгових підставок:

ВПф =Чф · ПТф; ВПпл = Чпл · ПТпл,

Р ↑ ВПз = ВПпл – ВПф = 178,6(тис.грн),

Р ↑ ВПч = ВП ум – ВПф = 405 х9,8 – 3920 = 49 (тис.грн),

Р ↑ ВПпт =ВПпл – ВПум = 4100 – 3969 =129,6 (тис.грн).


Задача 54. [Розв’язання цієї задачі виконуємо розрахунково-конструктивним методом (застосовується у випадках, коли результативний показник - кратна модель)].

За рахунок упровадження організаційно – технічних заходів планується додатково одержати продукції на 500тис.грн., зменшення витрат на одиницю продукції передбачається у розмірі 0,05грн./ од. Додаткові витрати на проведення цих заходів складають 80 тис.грн.

Розрахувати резерви зростання продуктивності праці і собівартості, використовуючи дані діяльності підприємства, наведені у табл. 33:

Таблиця 33

Показники

Од.виміру

Фактично у звіт.періоді

Випуск продукції

тис.грн

92500

Собівартість випуску

тис.грн

78625Р↑ПТ = (92500+500) : [78625 - ( 78625 · 0,05) + 80] - (92500 : 78625) = 0,0673,

Р ↑ С = (78625 + 80 - 78625 · 0,05) / (92500-500) – 78625 / 92500 =0,0372.

^ Самостійна робота


Задача 55. Обчислити способом ланцюгових підставок додатково одержану кількість продукції за рахунок зменшення питомих витрат основного матеріалу за даними, наведеними у табл. 34:

Таблиця 34

Показники

Од.виміру

За планом

Фактично

Питомі витрати матеріалу на одиницю продукції

кг

12

10

Витрати матеріалу на весь випуск продукції

кг

3360

4000Задача 56. Розрахувати способом ланцюгових підставок збільшення випуску продукції за рахунок доведення до планового рівня матеріалів:

Таблиця 35

Показники

Од.виміру

За планом

Фактично

Питомі витрати матеріалу на одиницю продукції

кг

10

11

Витрати матеріалу на весь випуск продукції

кг

2000

2630

Кількість виробів

шт.

200

230


Задача 57 Результати роботи однотипних підприємств характеризуються такими даними:

Таблиця 36.

Підприємство

Випуск, шт.

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

Виріб Г

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

І

30

38

380

380

200

170

180

200

II

37

43

420

528

230

246

195

190

I1I

22

29

320

440

135

165

104

253

IV

48

63

366

537

185

214

100

130


На основі показника комплексної оцінки, розрахованого методом сум, встановити результати роботи (місця) підприємств.


Задача 58. На основі показників діяльності трьох споріднених підприємств, користуючись методом відстаней, розрахувати значення узагальнюючого рейтингового показника діяльності підприємств та провести їх ранжування.

Таблиця 37

Підприємства

% виконання плану за показниками

Обсяг виробництва

Продуктивність праці

Фондовіддача

Матеріаловіддача

1

97

90

89

94

2

95

89

90

92

3

98

91

87

89


Тема 8. Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності

Практичне заняття 10

Складання аналітичних таблиць.

Перевірка достовірності джерел інформації, використаної в аналізі господарської діяльності підприємства.

Фінансова і статистична облікова інформація (звітна та оперативна). Позаоблікова інформація.

Організація економічного аналізу на підприємствах.

Узагальнення і оформлення результатів аналізу.


Контрольні запитання

Що означає поняття “організація аналітичних робіт”?

Які вимоги ставляться до організації аналітичних робіт?

Які етапи проведення економічного аналізу Ви знаєте?

Хто може бути виконавцем аналізу?

Які вимоги ставляться до інформації, на основі якої виконуються аналітичні дослідження?

Який порядок узагальнення і оформлення матеріалів аналітичної роботи Ви знаєте?

Зміст економічного аналізу в умовах комп’ютеризації.

Розподіл функцій аналітика і керівника, який приймає рішення.

Сучасна практика проведення автоматизації аналітичних систем.


Виконання завдань за темою 8


Задача 59. Проаналізувати собівартість одиниці продукції.

Визначити вид аналізу за: а) часом проведення; б) повнотою програми; в) характером проведення й охопленням питань; г) методикою дослідження; д) користувачами аналітичної інформації.

Таблиця 38

Вироби

Собівартість одиниці, грн.

Відхилення (+,-)

від минулого року

від плану

минулорічна

план

звіт

сума, грн.

%

сума, грн.

%

А

3120

3070

3390

Б

1280

1270

1266


Задача 60. За наведеними даними Звітів про фінансові результати оцінити структуру доходів підприємства. Визначити вид аналізу за:

а) часом проведення; б) повнотою програми; в) характером проведення й охопленням питань; г) користувачами аналітичної інформації; д)місцем проведення; е) об'єктами управління; є) методикою дослідження.

Таблиця 39

Показники

І квартал

II квартал

Відхилення, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

1. Чистий доход від реалізації продукції

11678
25960532. Інший операційний доход

1565
13773.Інші фінансові доходи

197
3594. Інші доходи

-
50Всього доходів підприємства

13440
30839
Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо – фінансової діяльності підприємства


Практичне заняття 11-12

Аналіз результатів і факторів виробництва і реалізації продукції (послуг).

Структурно-логічні моделі аналізу трудових і матеріальних ресурсів, основних засобів підприємства.

Аналіз собівартості продукції.

Аналіз фінансових результатів.

Аналіз показників фінансового становища суб’єкта господарювання.


Контрольні запитання

Перечисліть показники, що характеризують виробництво і реалізацію продукції і сформулюйте їх економічну суть.

Перечисліть показники організаційно-технічного рівня і сформулюйте їх економічну суть.

Перечисліть показники використання основних фондів.

Які фактори впливають на зростання фондовіддачі підприємства?

Які показники характеризують організацію праці на підприємстві?

Які фактори впливають на зростання продуктивності праці персоналу?

Які фактори впливають на зменшення собівартості і витрат на одиницю продукції?

Які показники фінансових результатів Ви знаєте?

Назвіть групи показників фінансового стану суб’єкта господарювання.


^ Розв’язання задач за темою 9

Задача 62. Проаналізувати вплив використання виробничих фондів на обсяги товарної продукції:

індекс планових показників – “0”, індекс фактичних показників – “1”

Таблиця 39

Показники

Умовні позначення

За планом

Фактично

Товарна продукція, тис. грн.

ТП

48820

44575

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

ОВФ

46005

46890

Фондовіддача, грн./грн.

Фв

0,93

0,95


Зробити висновки. Результати представити у вигляді табл. 40

Таблиця 40

Показники

Умовні позначення

Зміна обсягу товарної продукції

Загальна зміна обсягу товарної продукції, тис. грн.

∆ТП
Зміна ТП за рахунок основних фондів, тис. грн.

∆ТПОВФ
Зміна ТП за рахунок фондовіддачі

∆ТПфв

Задача 63. Проаналізуйте вплив використання предметів праці на обсяг продукції згідно з табл. 41.

Таблиця 41

Показники

Умовні позначення

За планом

Фактично

Товарна продукція, тис. грн.

ТП

102660

107710

Витрати предметів праці на виробництво продукції, тис. грн.

ЗМ

46900

47980

Матеріаловіддача

Мв

2,1889

2,2458


Результати розрахунків представити у табл. 42 .Зробити висновки.

Таблиця 42

Показники

Умовні позначення

Зміна обсягу товарної продукції

Загальна зміна обсягу товарної продукції, тис. грн.

∆ТП
Зміна обсягу товарної продукції за рахунок витрат предметів праці, тис. грн.

∆ТПЗМ
Зміна обсягу товарної продукції за рахунок матеріаловіддачі,тис. грн.

∆ТПМВ

Задача 64. Проаналізувати вплив зміни чисельності промислово – виробничого персоналу і середньої заробітної плати на відхилення фактичного фонду заробітної плати від планового згідно з приведеними даними в табл. 43.

Таблиця 43

Показники

Умовні позначення

За планом

Фактично

Фонд заробітної плати виробничого персоналу, тис. грн.

ЗП

906750

920295

Середньорічна чисельність промислово – виробничого персоналу, чол.

ПВП

465

459

Середньорічна заробітна плата одного робітника, грн.

Сзп

1950

2005


Результати відобразити у табл. 44. Зробити висновки.

Таблиця 44

Показники

Умовні позначення

Зміна середньої заробітної плати

Загальна зміна фонду заробітної плати виробничого персоналу, тис. грн.

∆ЗП
Зміна фонду заробітної плати за рахунок чисельності виробничого персоналу, грн.

∆ ЗП птч
Зміна фонду заробітної плати одного робітника, грн.

∆ЗП сзп

Задача 65. Визначити рентабельність підприємства, рентабельність продукції та затрати на одну гривню, якщо обсяг реалізованої продукції у звітному періоді становить 420 млн. грн., затрати на виробництво - 380 млн. грн., прибуток по балансу - 42 млн. грн., сума виробничих фондів 134 млн. грн.

^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Визначимо рентабельність підприємства:

Рпідпр = [ Прибуток / (ОВФ + НОК) ] · 100% = 42 / 134 · 100% = 31,3%.

Визначимо рентабельність продукції:

Рпрод = [ (РП – Ср.п) / Ср.п ] · 100% = (420 – 380) / 380 · 100% = 10,5%.

Витрати на 1 гривню реалізованої продукції складають:

6439686323527743.html
6439828171289933.html
6439916979066530.html
6439991658463747.html
6440096538058029.html