Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ - страница 5


Биохимия

Пәннің коды

КВ 2204

Несие саны

4

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Токтамысова А.Б.

Бағдарлама авторы

Токтамысова А.Б.

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған органикалық емес химия және органикалық химия; аналитикалық химия және физколоидты химия; сатылатын өнімдердің тауартануы; биохимия; микробиология; тамақтану физиологиясы және тағам өнімдерінің санитариясы; тағам өнімдерін өндірудің ғылыми және гигиеналық негізі; нутрионтологияның негізі бойынша курстар.

Постреквизиттер

Химия, биология

Мазмұны

Модульді оқуды аяқтаудың нәтижесінде студенттер мынаны білулері тиіс.

Білімімен:

Біліктілігі мен талаптары

Құзіреттілік:

Пәннің аты

^ Тағамдық химия

Пәннің коды

КВ 2204

Несие саны

4

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

ТОктамысова А.Б.

Бағдарлама авторы

ТОктамысова А.Б.

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған органикалық емес химия және органикалық химия; аналитикалық химия және физколоидты химия; сатылатын өнімдердің тауартануы; биохимия; микробиология; тамақтану физиологиясы және тағам өнімдерінің санитариясы; тағам өнімдерін өндірудің ғылыми және гигиеналық негізі; нутрионтологияның негізі бойынша курстар.

Постреквизиттер

Химия, биология

Мазмұны

Модульді оқуды аяқтаудың нәтижесінде студенттер мынаны білулері тиіс.

Білімімен:

^ Біліктілігі мен талаптары

Құзіреттілік:

Пәннің аты

^ Тағам өнімдерінің сапасын сенсорлық бағалау

Пәннің коды

КВ 2204

Несие саны

4

Курс, семестр

3 курс, ғ семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Изтелиева Р.А.

Бағдарлама авторы

Изтелиева Р.А.

Пререквизиттер

Физика, аналитикалық және физколлоидтық химия, биохимия курсы.

Постреквизиттер

Химия, биология

Мазмұны

Модульды оқыту аяқталғаннан кейін студент келесі білімдерді меңгеруі тиіс:

Шеберлік:

Дағды :

Біліктілігі:

Пәннің аты

^ Тағам өнімдерінің сапасын аспаптық зерттеу

Пәннің коды

КВ 2204

Несие саны

4

Курс, семестр

3 курс, ғ семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Изтелиева Р.А.

Бағдарлама авторы

Изтелиева Р.А.

Пререквизиттер

Физика, аналитикалық және физколлоидтық химия, биохимия курсы.

Постреквизиттер

Химия, биология

Мазмұны

Модульды оқыту аяқталғаннан кейін студент келесі білімдерді меңгеруі тиіс:Шеберлік:

Дағды :

Біліктілігі:

Пәннің аты

^ Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

Пәннің коды

КВ 3206

Несие саны

4

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Тнымбаева Б.Т

Бағдарлама авторы

Тнымбаева Б.Т

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химия, тағам химиясы, биохимия, микробиология, азық түлік танымы курсы

Постреквизиттер

Сенсорлық бағалау

Мазмұны

Оқу модулін аяқтай отырып студент мынаны меңгеруі тиіс :

білімі - қауіпсіздік және оның түрлері; қауіпсіздік көрсеткіштері; өнім сапасының көрсеткіштері; өнім сапасын жоғарылату; өнім сапасының талдау әдістері; азықтық шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына гигиеналық және қауіпсіздік талаптары;

білу қажет:

өнім сапасын жоғарылату , бағдарлау және жобалауда өнім сапасының құрам көрсеткіштерін анықтау; өнім сапасы туралы берілген талдау әдістерін қолдану және өнім сапасыздығының себептерін табу; өнім сапасының бақылау әдістерін қолдану;

дағдылар:

әртүрлі өнім түрлерінің есеп –қисап және таңдау сапа көрсеткіштері ; өндірісті толық жетілдіру мақсаттарында өнім сапасын бақылаудың оңтайлы шешімі; өнім сапасын бақылау үшін бақылау өлшеу және сынақ аппаратураларда жұмыс істеу.

^ Жете білушілік :

Номенклатура таңдау негізін таңдау сұрақтарында, өнім сапасын бағалау деңгейі үшін сапа көрсеткіштері, сапа деңгейін және алгоритмдық бақылау бағасы саласындағы әдістер.

Пәннің аты

^ Тағам қауіпсіздігінің жүйесі

Пәннің коды

КВ 3206

Несие саны

4

Курс, семестр

3 курс, 5 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Тнымбаева Б.Т

Бағдарлама авторы

Тнымбаева Б.Т

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлойттық химия, тағам химиясы, биохимия, микробиология , азық түлік танымы курсы

Постреквизиттер

Сенсорлық бағалау

Мазмұны

Оқу модулін аяқтай отырып студент мынаны меңгеруі тиіс :

білімі - қауіпсіздік және оның түрлері; қауіпсіздік көрсеткіштері; өнім сапасының көрсеткіштері; өнім сапасын жоғарылату; өнім сапасының талдау әдістері; азықтық шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына гигиеналық және қауіпсіздік талаптары;

білу қажет:

өнім сапасын жоғарылату , бағдарлау және жобалауда өнім сапасының құрам көрсеткіштерін анықтау; өнім сапасы туралы берілген талдау әдістерін қолдану және өнім сапасыздығының себептерін табу; өнім сапасының бақылау әдістерін қолдану;

дағдылар:

әртүрлі өнім түрлерінің есеп –қисап және таңдау сапа көрсеткіштері ; өндірісті толық жетілдіру мақсаттарында өнім сапасын бақылаудың оңтайлы шешімі; өнім сапасын бақылау үшін бақылау өлшеу және сынақ аппаратураларда жұмыс істеу.

^ Жете білушілік :

Номенклатура таңдау негізін таңдау сұрақтарында, өнім сапасын бағалау деңгейі үшін сапа көрсеткіштері, сапа деңгейін және алгоритмдық бақылау бағасы саласындағы әдістер.

Пәннің аты

^ Нанотехнология негіздері

Пәннің коды

КВ 3208

Несие саны

4

Курс, семестр

3 курс, 6 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Кожахиева М.О.

Бағдарлама авторы

Кожахиева М.О.

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлойттық химия, тағам химиясы, биохимия, микробиология , азық түлік танымы курсы

Постреквизиттер

Стандарттау, технохимиялық бақылау, физика, химия, азық-түлік өндірісіндегі технологиясы

Мазмұны

Модульды оқыту аяқталғаннан кейін студент келесі білімдерді меңгеруі тиіс:

Шеберлік:

Біліктілігі:
Пәннің аты

^ Физикалық, химиялық және биологиялық қауіпті бағалау

Пәннің коды

КВ 4301

Несие саны

4

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Таттибаева Д.Б.

Бағдарлама авторы

Таттибаева Д.Б.

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химия, тағам химиясы, биохимия, микробиология , азық түлік танымы курсы

Постреквизиттер

Жалпы технология саласы, азық түлік өнімдерін тану, стандарттау, метрология және сертификаттау.

Мазмұны

Модульды оқыту аяқталғаннан кейін студент келесі білімдерді меңгеруі тиіс:

Шеберлік:

Дағды :

Біліктілігі:

Пәннің аты

^ Тамақ өнімдерін идентификациялау және фальсификациялау негіздері

Пәннің коды

КВ 4301

Несие саны

4

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Кафедра аты

БиКПП

Дәріс жүргізуші

Таттибаева Д.Б.

Бағдарлама авторы

Таттибаева Д.Б.

Пререквизиттер

Мектеп бағдарламасын қамтыған бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химия, тағам химиясы, биохимия, микробиология , азық түлік танымы курсы

Постреквизиттер

Жалпы технология саласы, азық түлік өнімдерін тану, стандарттау, метрология және сертификаттау.

Мазмұны

Модульды оқыту аяқталғаннан кейін студент келесі білімдерді меңгеруі тиіс:

Шеберлік:

Дағды :

Біліктілігі:

Пәннің аты

6375430483370081.html
6375512296408660.html
6375679780932032.html
6375775610213821.html
6375962672298354.html